Front Kasvurahoitus Käyttöehdot | Front Kasvurahoitus

Käyttöehdot


1. Yleiset lainaehdot
(nämä Käyttöehdot ovat voimassa 28.7.2017 alkaen)

1.1 Hyväksyessään Kasvurahoitus.fi -lainan tai limiitin (jatkossa ´laina´) kasvurahoitus.fi -verkkopalvelussa lainanottaja sitoutuu näihin Käyttöehtoihin. Lainan hyväksyntä käsittää aina lainan pääoman, koron, lyhennyksen ja laina-ajan. Mikäli kyseessä on limiitti, hyväksyntä käsittää limiitin tarkemmat käyttöehdot. Hyväksynnän yhteydessä kasvurahoitus.fi tiedottaa aina lainan kuukausittaisen maksuerän.

Kasvurahoitus.fi-palvelussa Lainanhakijan henkilöllisyys todennetaan sähköisellä tunnistusmenetelmällä, joka edellyttää pankkitunnusten voimassaoloa. Asiakkaan tuntemisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetään.


2. Termien määritelmät
VERKKOPALVELU: www.kasvurahoitus.fi

YHTIÖ: Vertaislaina Oy, y-tunnus: 2321467-7, Kristiinankatu 5 B 9, 20100 Turku. Kasvurahoitus.fi on Vertaislaina Oy:n verkkopalvelu yritysluottotoiminnassa. Yhtiö on rekisteröity Etelä-Suomen aluehallintoviraston pitämään luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriin ja se noudattaa toiminnassaan lakia eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (853/2016) sekä kuluttajaluottoja koskevaa kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lukua. Toimintaa valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

LAINA: Lainanottajalle myönnetty luotto tai jatkuva luotto eli limiitti (jatkossa ´laina´). Lainaa myönnettäessä lainanottajalle suoritetaan lainasummana lainapääoman (tai limiitin) osa, josta on vähennetty järjestelypalkkio. Lainan todellinen vuosikorko ja lyhennyserät määräytyvät kokonaislainapääoman (lainanottajalle suoritettu lainasumma lisättynä merkintäpalkkiolla) mukaan.

LAINANHAKIJA: Edellytetään olevan Suomeen rekisteröity oikeyshenkilö, jolla on kiinteä osoite ja pankkitili ja edustajalla on verkkopankkitunnukset Suomessa. Lainaa hakevan yrityksen edustajalla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka Suomessa ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä.

LAINANOTTAJA: Lainanhakija, joka on hyväksynyt esitetyt lainaehdot.

LAINASOPIMUS: Sopimus, jonka Lainanottaja ja Yhtiö ovat allekirjoittaneet sähköisesti lainanhakijan hyväksyttyä lainaehdot. Sopimus sisältää lainasumman, takaisinmaksuajan ja muut maksuehdot.

ASIAKKUUSTILI: Lainanottajan henkilökohtainen asiakkuustili Kasvurahoitus.fi-verkkopalvelussa, josta ilmenee lainaan liittyvät tiedot.

LUOTTOTIEDOT: Jokaiselta lainanhakijalta tarkistetaan maksuhäiriötiedot Suomen Asiakastieto Oy:lta tai Bisnode Finland Oy:lta. Yrityksen ja yrityksen edustajan luottokelpoisuuden tarkastamiseen hyödynnetään Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteripalveluita sekä muita yleisesti saatavilla olevia palveluita.

LUOTTOPÄÄTÖS: Hakijan saama päätös lainahakemuksen perusteella. Lainahakemusta ei oteta käsittelyyn mikäli hakijalla tai hakijan edustajalla on maksuhäiriömerkintä. Yhtiö käyttää lainapäätöksissään automatisoitua päätöksentekojärjestelmää, johon liittyvä tietosuojaseloste on nähtävillä verkkopalvelussa.

KÄYTTÄJÄ: Palveluun rekisteröitynyt Lainanhakija tai Lainanottaja, jolla on oma Asiakkuustili käytössään.

MAKSUTILI: Yhtiön pankkitili, jolle Lainanottaja maksaa takaisin lainapääoman ja koron.


Selvennyksenä,

Tässä selvitetyt termit esiintyvät muualla tekstissä isolla alkukirjaimella tässä tarkoitetussa merkityksessä.

3. Asiakkuustili
3.1 Käyttäjän velvollisuus on säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa salassa ja erillään toisistaan, eikä niitä saa luovuttaa kenenkään ulkopuolisen haltuun. Käyttäjän tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi, mikäli hän epäilee jonkun ulkopuolisen saaneen haltuunsa hänen salasanansa tai käyttäjätunnuksensa. Ilmoituksen jälkeen Käyttäjä on velvollinen toimimaan Yhtiön antamien ohjeiden mukaan.

3.2 Käyttäjä on vastuussa vahingosta tai menetyksestä, joka kohtaa Yhtiötä, Käyttäjää tai kolmatta osapuolta mikäli jäsen ei täytä kohdan 3.1 mukaisia velvollisuuksiaan. Yhtiö pidättää itselleen oikeuden sulkea käyttäjän tili ilman ennakkoilmoitusta, mikäli sillä havaitaan epäilyttävää toimintaa tai on perusteltu epäily siitä, että salasana ja käyttäjätunnus ovat päätyneet jonkun ulkopuolisen haltuun.

Selvennyksenä,

Rekisteröitymällä sinulle luodaan asiakkuustili kasvurahoitus.fi-verkkopalveluun. Tunnuksista on pidettävä hyvää huolta ja niiden joutumisesta ulkopuolisen haltuun ilmoitettava viivytyksettä Yhtiölle. Tarkkailemme epäilyttäviä toimia tileillä.


4. Lainan hakeminen ja myöntäminen
4.1 Käyttäjän tulee tehdä lainahakemus kasvurahoitus.fi-sivujen ohjeiden mukaisesti, Yhtiö ilmoittaa Lainanhakijalle mikäli hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista. Lainanhakijaa pyydetään vahvistamaan hakemuksensa lopuksi.

4.2 Lainanhakija voi hyväksyä pienemmän lainan kuin hänen alun perin hakemansa, kuitenkin minimissään kulloinkin voimassa olevan lainojen minimisumman. Lainasopimus alkaa siitä hetkestä, kun Lainanottaja hyväksyy sähköisesti lainatarjouksen ja lainaehdot.

4.3 Lainan hakemista ja myöntämistä edeltää Yhtiön tekemä luottokelpoisuuden harkinta, jossa yhtiö käyttää automatisoitua päätöksentekojärjestelmää. Yhtiön tulee arvioida, kykeneekö Lainanhakija täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa riittävien tietojen perusteella. Hyväksyessään lainasopimuksen Lainanottaja hyväksyy saaneensa lainan ehtojen ja maksuaikataulun perusteella riittävän ja selkeän selvitykset sen arvioimiseksi, soveltuuko laina hänen tarpeisiin ja taloudelliseen tilanteeseensa.

Yhtiön hallitus vahvistaa yritysluottojen myöntämisessä käytettävät periaatteet. Lainan myöntämisen edellytyksenä on, että luottosopimuksesta johtuvat velvoitteet todennäköisesti täytetään luottosopimuksessa edellytetyllä tavalla. Yhtiöllä on oikeus luottoharkinnan perusteella olla myöntämättä lainaa tai tarjota hakijalle haettua pienempää lainaa.

Lainanhakija hyväksyy, että hänen luottotietonsa tarkistetaan luottotietorekisteristä ja että lainahakemuksen käsittelyssä käytetään muita Lainanhakijan ilmoittamia tietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä sekä muista yleisesti saatavilla olevista rekistereistä ja lähteistä. Lainanhakija hyväksyy, että luottohakemuksen yhteydessä käsitellyt tiedot säilytetään Yhtiön rekisterissä viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan maksettu. Mikäli Lainanhakijan tiedot eivät vastaa hakijan hakemuksessaan ilmoittamia tietoja, Yhtiöllä on oikeus hylätä lainahakemus. Yhtiö noudattaa toiminnassaan Yhtiön hallituksen hyväksymiä tietosuojaperiaatteita ja julkaisee verkkosivuillaan tähän liittyvän tietosuojaselosteen. Lainanhakija ja luoton takaajat sitoutuvat siihen, että heillä ei ole myöntöhetkellä julkisissa maksuhäiriöitä julkisissa luottotietorekistereissä. 

4.4 Velallisen vastuuhenkilöt antavat suostumuksen siihen, että ennen velan nostamista Velkojalla on oikeus tarkastaa Velallisen vastuuhenkilöiden yritysyhteydet. Lisäksi Velkojalla on oikeus tarkistaa vastuuhenkilöiden henkilöluottotiedot samalla tavoin, kuin ne olisivat tarkastettavissa kulutusluottoa myönnettäessä. Vastuuhenkilöitä ovat yrityksen toimitusjohtaja, tosiasialliset edunsaajat sekä hallituksen jäsenet. Velallinen sitoutuu siihen, että kaikille vastuuhenkilöille tiedotetaan tehokkaasti tämän suostumuksen antamisesta.

4.5 Lainanhakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. Hakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä hakemuksen jättämisen yhteydessä Yhtiön hyväksymällä tavalla sähköisesti. Yhtiöllä on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai asiakastilille. 

4.6 Kun Lainasopimus on tehty, sitoutuu Yhtiö suorittamaan lainasumman lainanottajan talletuspankissa olevalle pankkitilille. Pankkitilin tulee olla suomalaisessa talletuspankissa oleva tili ja siihen liittyvät tiliehdot ja -rajoitukset ovat yksin hakijan vastuulla. Hakija on allekirjoituksellaan antanut Yhtiölle luvan tarkistaa henkilöllisyytensä ja ilmoitetun pankkitilin käyttöoikeuden kuulumisen hakijalle. Yhtiö saa tässä tarkoituksessa luovuttaa hakijan yhteyshenkilön henkilötunnuksen hakijan ilmoittamalle pankille.

4.7 Hakija hyväksyy, että lainahakemus voidaan edelleenvälittää myös muille saman palveluntarjoajan rahoitusta myöntäville tai välittäville palveluille.

Selvennyksenä,

Lainoille korko on kiinteä.
6. Lainan takaisinmaksu
6.1 Lainanottaja maksaa lyhennyksen, koron ja tilinhoitomaksun Yhtiön osoittamalle tilille laskun ohjeiden mukaisesti. Lainanottaja sitoutuu maksamaan myönnetyn lainan takaisin lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain. Kuukausierän määrä, sisältäen lainan koron, ilmenee Kasvurahoituksen toimittamasta lainapäätöksestä. Hakijan katsotaan hyväksyneen lyhennysaikataulun ja kuukausierän, kun lainapäätös on hyväksytty verkkopalvelussa.

6.2 Lainan kuukausierä muodostuu lainan lyhennyksestä, korosta, kuluista ja lisäpalveluiden veloituksista sekä palkkioista ja maksuista, jotka on eritelty tarkemmin sopimuksen kohdassa 8. Kuukausierä kohdistetaan ensin lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden, maksujen ja lainan korkojen lyhennykseksi. Jäännöksellä lyhennetään lainan pääomaa.

6.3. Lainanottajalle toimitetaan sähköpostitse ja kasvurahoitus.fi verkkopalveluun lasku, jonka perusteella hänen tulee suorittaa lainaan liittyvät suorituksensa kuukausittain. Lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletukseen, että laina maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulun mukaisesti. Maksuerä määräytyy valitun lainamäärän ja laina-ajan mukaan.

6.4 Lainan ensimmäinen eräpäivä on lainanottajan toivoma ja vahvistettu kuukausittainen eräpäivä, joka on sovittu lainasopimuksessa.

6.5 Lainanottaja sitoutuu maksamaan lainaan liittyvät korot, maksut ja lyhennykset kuukausittain sopimuksessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää (pankkipäivä = päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Eräpäivää on saman kalenterikuukauden aikana mahdollista muuttaa sopimalla siitä Yhtiön kanssa. Yhtiöllä on oikeus veloittaa eräpäivän muutoksesta palveluhinnaston mukainen palkkio.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä kirjallisesti.


Selvennyksenä,

Lainanottaja on suostunut lainaehtoihin ja takaisinmaksuun, kun hän on verkkopalvelussa hyväksynyt lainasopimuksen.

Lainan kuukausierä tai muu suoritus kohdistetaan ensin kuluihin ja korkoon, jonka jälkeen se lyhentää lainapääomaa.

7. Korko
Lainan korko on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Lainanhakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Yhtiö on siirtänyt lainasumman Lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille. Korko lasketaan alenevalle pääomalle annuiteettiperiaatteen mukaisesti todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.

Lainanottaja on velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisten kuukausierien viivästymisestä aiheutuvasta huomautuksesta erillisen huomautusmaksun Yhtiölle kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat lainan, korkojen ja maksujen perimisestä sekä maksuohjelman muutoksesta.

Yhtiöllä on oikeus veloittaa lainaan liittyvät hinnastonmukaiset maksut.

Laiminlyönti voi johtaa koko saatavan myyntiin kolmannelle taholle perittäväksi.

9. Erityiset eräännyttämisperusteet
9.1 Yhtiöllä on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja jäljellä olevine maksuineen maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty hakijalle, mikäli hakija laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden.

• Koko jäljellä oleva lainasaatava tai

• Hakija on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen

Mikäli hakija maksaa viivästyneen saatavan tai korjaa sopimusrikkomuksen erääntymisaikana, eräännyttäminen raukeaa.

9.2 Mikäli Lainanhakija on antanut Yhtiölle harhaanjohtavia tai muutoin virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet lainan myöntämiseen tai sopimusehtoihin, tai Lainanhakija on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn sopimussuhteessa, on Yhtiöllä oikeus eräännyttää koko laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty hakijalle.

9.3 Laina erääntyy maksettavaksi heti, mikäli hakija asetetaan konkurssiin.

9.4 Yhtiö ei luovu eräännyttämisperusteesta hakijaan nähden, vaikka Yhtiö ei vetoaisi eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan. Yhtiö voi vaatia erääntymistä milloin tahansa eräännyttämisperusteen synnyttyä.

Selvennyksenä,


Yhtiö käyttää Suomessa rekisteröityneitä, toimiluvan saaneita perintäyhtiöitä maksujen perimisessä. Yhtiöllä on oikeus välittää erääntyneen velan tai myytävän saatavan ja velallisen tiedot tällaiselle taholle, joka on sitoutunut noudattamaan toimissaan hyvää perintätapaa. Yhtiöllä on oikeus siirtää lainasopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle Lainanottajaa kuulematta.

Perinnän kautta saadut varat kohdistetaan Yhtiön Käyttöehtojen mukaisten maksujen sekä muistutus- ja perintäkulujen jälkeen kunkin saatavan viivästyskorolle, lainakorolle ja pääomalle. Mikäli lainasaatava myydään perittäväksi, kauppahinta on lainan lopullinen suoritus, joka kohdistuu Yhtiön Käyttöehtojen mukaisten maksujen sekä muistutus- ja perintäkulujen jälkeen lainan pääomaan ja korkoihin.

Yhtiö voi ilmoittaa luottotietolain 14 §:n edellytysten täyttyessä luottotietorekisteriin maksulaiminlyönnin, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää.

Yhtiö käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä, kuten SMS-viestejä, sähköpostia ja Verkkopalvelun sisäistä postia.

Selvennyksenä,

Voimme lähettää ajoittain markkinointiviestejä sähköpostitse, tekstiviestillä, ellei vastaanottaja ole sitä kieltänyt. Front Kasvurahoituksen Asiakaspalvelun puhelut voidaan nauhoittaa luotonmyöntöön liittyvien tietojen ja selvitysten todentamiseksi jälkikäteen. 


12. Oikeus muutoksiin, muutoksista tiedottaminen ja voimaantulo
Näiden käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan kasvurahoitus.fi verkkosivustolla tai verkkopalvelussa rekisteröityneille jäsenille. Uusia lainoja koskevat Yhtiön käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan tiedotusta seuraavana pankkipäivänä tai myöhempänä erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Yhtiö voi tehdä olemassa olevia lainasopimuksia koskeviin käyttöehtoihin yksipuolisesti vähäisiä muutoksia tiedottamalla niistä vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Yhtiöllä on oikeus muuttaa tässä sopimuksessa sovittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Olemassa olevia lainasopimuksia koskevien maksujen tai palkkioiden muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua tiedottamisesta.

Selvennyksenä,

Käyttöehtoja on mahdollista muuttaa, mistä Yhtiöllä on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa etukäteen.


14. Yhteystietojen muutos
Käyttäjän on ilmoitettava Yhtiölle välittömästi nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai muun antamansa yhteystiedon muutoksista. Yhtiöllä on oikeus hankkia käyttäjän puutteelliset tiedot parhaaksi katsomallaan tavalla ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset jäseneltä palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

Selvennyksenä,

Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa Vertaislaina Oy:kke yhteystietojensa muutoksista.

15. Ilmoitusten tiedoksianto
Kaikki käyttäjälle lähetettävät tiedot katsotaan toimitetuksi käyttäjälle (1) päivän kuluessa lähettämisestä silloin, kun ne on kirjallisesti lähetetty käyttäjän rekisteröimään sähköiseen osoitteeseen.


16. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava Yhtiön kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sopimukseen ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.