Tietosuojaseloste

Kasvurahoituksen tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 4.4.2024.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) (jäljempänä yhdessä ”Tietosuojalainsäädäntö”) mukainen tietosuojaseloste.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Suomen Kasvurahoitus Oy:n ja Invoicer-verkkopalvelun käytännöt henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön.

Rekisterinpitäjä

Suomen Kasvurahoitus Oy

Y-tunnus: 2321467-7

Pohjoisesplanadi 35 B

00100 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriasioissa

Asiakasrekisterivastaava

sami.torma@kasvurahoitus.fi

Pohjoisesplanadi 35 B 00100 HELSINKI

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Käsittelemme henkilötietoja alla lueteltujen käsittelytarkoitusten mukaisesti. Selvitämme mitä henkilötietoja käsittelemme ja millä oikeusperusteella. Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Suomen Kasvurahoitus Oy:n liiketoiminta sen hallinnoimissa verkkopalveluissa (kasvurahoitus.fi ja invoicer.fi).

Toimeksiannot ja asiakassuhteet

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja toimeksiantojen hoitoa koskeviin tarkoituksiin liittyen. Käsittelemme yhteystietoja, toimeksiantoon liittyviä henkilötietoja sekä muita meille luovutettuja henkilötietoja.

Käsittely liittyy mm. seuraaviin toimeksiantoihin: lainapäätösten valmistelu ja tekeminen, asiakkaan tunnistus, laskutuksen käsittely, seuranta ja hallinta, perintään sekä luotonvalvontaan liittyvät toimeksiannot. Perintätoimeksiantojen sekä niihin liittyvien riita- ja rikosasioiden oikeudenkäyntien; konkurssi-, velkajärjestely- ja yrityssaneeraus- ja konsultaatioasioiden rekisteröinti. Invoicer.fi -palvelun kautta lähetettyjen sekä vastaanotettujen verkkolaskujen sekä verkkolaskuosoitteiden rekisteröinti. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja myyntireskontratietojen hallintaa ja ylläpitoa varten sekä tietoja kirjanpitoaineistosta ja maksuliikenteestä.

Käsittelyn oikeusperuste on sopimusten täytäntöönpano.

Yhteistyösuhteet 

Käsittelemme yhteistyökumppaniemme ja potentiaalisten yhteistyökumppaniemme henkilötietoja yhteistyösuhteita koskeviin tarkoituksiin. Käsittelemme yhteistyösuhteiden yhteydessä yhteystietoja, suhteeseen liittyviä henkilötietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on sopimusten täytäntöönpano.

Markkinointi 

Käsittelemme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin. Käsittelemme markkinoinnissa yhteystietoja, suhteeseen liittyviä henkilötietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan Tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Käsittelyn oikeusperuste on meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti toteutamme, perustamme ja kehitämme asiakassuhteita sekä liiketoimintaamme.

HUOM! Rekisteröidyn vastustamisoikeus (ks kohta rekisteröidyn oikeudet)

Rekrytointi 

Suomen Kasvurahoitus Oy:n tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvien henkilötietojen käsittelyn lisäksi käsittelemme rekrytoinnin yhteydessä työnhakijoidemme yhteystietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin.

Käsittelyn oikeusperuste on meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti hallinnoimme meille lähetettyjä työhakemuksia.

HUOM! Rekisteröidyn vastustamisoikeus (ks kohta rekisteröidyn oikeudet)

Viestintä

Käsittelemme meihin yhteyttä ottavien henkilöiden henkilötietoja viestintää koskeviin tarkoituksiin. Käsittelemme viestinnän yhteydessä yhteystietoja ja muita meille luovutettuja henkilötietoja.

Käsittelyn oikeusperuste on meidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti hallinnoimme meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä.

HUOM! Rekisteröidyn vastustamisoikeus (ks kohta rekisteröidyn oikeudet)

Lakisääteiset velvoitteet 

Käsittelemme kaikkien rekisteröityjemme lain edellyttämiä henkilötietoja lakisääteisiä velvoitteitamme koskeviin tarkoituksiin. Lakisääteisten velvoitteiden yhteydessä käsittelemme lain edellyttämiä henkilötietoja.

Suomen Kasvurahoitus Oy käyttää henkilötietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä pakote- ja sanktiolistavertailuihin niistä annetun pakottavan lainsäädännön perusteella lain velvoitteiden täyttämiseksi. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi (444/2017).

Käsittelyn oikeusperuste on Suomen Kasvurahoitus Oy:n lakisääteiset velvoitteet.

Evästeet 

Käsittelemme verkkosivujemme kävijöiden IP-osoitteita evästeiden käyttöä koskeviin tarkoituksiin.

Käsittelyn oikeusperuste on sähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) mukainen suostumus.

Säännönmukaiset rekisterin tietolähteet

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja eri tietolähteistä, riippuen tietojen käsittelytarkoituksesta.

Toimeksiannot, palvelusopimukset, yhteistyösuhteet, markkinointi, viestintä ja lakisääteiset velvoitteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat rekisteröidyn ilmoittamat tiedot, Suomen Kasvurahoitus Oy:n julkisista rekistereistä tarkistamat tiedot ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

Suomen Kasvurahoitus Oy saa esimerkiksi seuraavista julkisista rekistereistä tietoja: Dun & Bradstreet Finland Oy, Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Rekrytointi

Keräämme rekrytointitarkoituksiin henkilötietoja vain rekisteröidyltä.

Evästeet 

Keräämme henkilötietoja evästeillä. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tietoja kussakin tilanteessa vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen.

Asiakkaalla tarkoitetaan kaikkia laina-asiakkuuteen tai lainahakemukseen liittyviä tahoja. Nämä voivat olla hakemuksen lähettävä yksityishenkilö, rahoitusta hakeva yritys, rahoitusta hakevan yrityksen vastuuhenkilöt, nimenkirjoitusoikeutettu ja yksitys- tai yritystakaaja(t).

Asiakkaan perustiedot, yhteystiedot ja yksilöivät tunnisteet

 • nimi
 • henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • pankkiyhteystiedot
 • tiedot asiakkaan maksuvarasta
 • muut asiakkaan antamat tiedot

Asiakkuuteen ja asiakkuuden hakemiseen liittyvät tiedot

 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä
 • luoton myöntämistä varten saadut tiedot luottokelpoisuudesta luottotietotoiminnan harjoittajalta
 • tiedot asiakkaalle lähetetyistä ilmoituksista
 • IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä palveluun
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • riskienhallinta ja statistiikka
 • lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot
 • Valvonta ja tarvittaessa viranomaisilmoitusten tekeminen

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisten ja ajanmukaisten tietoturvakeinojen mukaisesti.

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojatuissa ja lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot muutoin kuin mahdollisesti tässä selosteessa erikseen kuvatuissa tilanteissa.

Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti suojattu.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tietojen käyttötarkoitus huomioiden tarpeellista.

Säilyttämisaikaan vaikuttavia lakeja ovat kirjanpitolaki (1336/1997) sekä laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017).

Asiakastiedot

Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ottaeen huomioon asiakassuhteen ja toimialamme. Asiakastietoja säilytetään tavanomaisesti 5 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Yhteistyökumppanit

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen ottaen huomioon toimialamme.

Markkinointi

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään, kunnes ilmoitat meille, ettet halua enää vastaanottaa markkinointia (luvan peruuttaminen) tai me huomaamme, ettet enää halua vastaanottaa markkinointia.

Rekrytointi

Säilytämme työnhakijoiden hakemuksia liitteineen 12 kuukauden ajan hakemuksen jättämisestä. Työnhakijan tietojen säilyttäminen perustuu suostumukseen, eli työnhakija voi koska tahansa ilmoittaa, mikäli hän haluaa tietojensa poistamisen tapahtuvan aiemmin.

Viestintä

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja kolmen (3) vuoden ajan yhteydenoton jälkeen. Säilytämme sosiaalisen median tietoja, kunnes henkilöt poistavat tietonsa meidän sosiaalisen mediamme kanavista.

Lakisääteiset velvoitteet

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin henkilötietojen säilyttäminen tai käsittely perustuu tosiasialliseen tarpeeseen ja tiettyyn tarkoitukseen, tai niin kauan kuin lakisääteiset velvollisuudet velvoittavat.

Evästeet 

Säilytysaika on riippuvainen evästeestä.

Manuaalinen aineisto hävitetään tuhoamalla fyysiset asiakirjat. Sähköisesti tallennettu tieto hävitetään tuhoamalla asianmukaiset tiedostot.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rahoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

 • viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa;
 • tuomioistuimen päätöksen nojalla; ja
 • rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä.

Henkilötietoja luovutetaan lähinnä tuomioistuimelle asian käsittelyn yhteydessä ja ulosottoviranomaisille täytäntöönpanotoimenpiteitä varten. Lisäksi velallista koskevia tietoja luovutetaan kunkin velan toimeksiantajalle ja tietyissä tapauksissa luottotietorekisterinpitäjälle.

Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain sallimia tietoja Suomen Kasvurahoitus Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, siinä tapauksessa, että olet antanut luovutukseen suostumuksesi. Suomen Kasvurahoitus Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

Tietojen luovutus Suomen alueen ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Muuttaessasi ulkomaille tietojasi voidaan luovuttaa paikalliselle perintätoiminnan harjoittajalle perinnän jatkamiseksi. Tällöin kohdemaahan luovutetaan vain välttämättömät henkilötiedot ja Suomen Kasvurahoitus Oy ryhtyy riittäviin toimiin varmistaakseen, että tiedot ovat yhtä vahvasti suojattu kuin EU/ETA-alueella esimerkiksi sopimusvelvoittein.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa, mitä itseään koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Rekisteröidyllä on oikeus saada esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja: miksi käsittelemme henkilötietojasi, kenelle luovutamme henkilötietojasi, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi ja mistä olemme saaneet henkilötietosi.

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siitä annetaan kirjallinen todistus, josta ilmenee ne lailliset syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai korjaamista

Mikäli tallennetussa tiedossa on virhe, se on tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, on rekisteröidyllä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rajoittamis- ja vastustusoikeus

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan tai lopettamaan kokonaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn laissa säädetyin perustein. Mikäli Suomen Kasvurahoitus Oy:lla kuitenkin on laillinen perusteltu syy tällaisten henkilötietojen käsittelyyn, ei rajoitusta tai kieltoa tarvitse noudattaa.

Siirto-oikeus

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suostumuksen peruutus

Niissä tilanteissa, joissa Suomen Kasvurahoitus Oy:n henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa tällainen suostumus, milloin tahansa.

Oikeus esittää huomautuksia ja valitus viranomaiselle

Rekisteröity voi lähettää yhteydenottopyynnön tai kysymyksen asiakasrekisterivastaavalle. Rekisteröidyllä on myös oikeus reklamoida henkilötietojen käsittelystä.

Asiakasrekisterivastaava (sami.torma@kasvurahoitus.fi/Pohjoisesplanadi 35 B, 00100 HELSINKI)

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutettu (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki), jonne voi myös olla yhteydessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa (www.tietosuoja.fi).

Tietosuojaselosteen muuttuminen

Päivitämme Tietosuojaselostetta tarvittaessa toimintamme ja palveluiden kehittymisen myötä. Muutokset tietosuojailmoituksessa astuvat voimaan välittömästi, kun julkaisemme siitä päivitetyn version verkkosivuillamme.

Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version selosteesta verkkosivuiltamme.

Jäikö sinulla kysyttävää?

Me autamme sinua mielellämme! Tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi tai soittamalla numeroon 09 6829 8003.

Ota yhteyttä!