Asiakaspalvelumme on auki heinäkuussa arkisin klo 10-14.

Korona-tietoa yrityksille

Business Finland tuet | ELY-keskusten koronatuet | Yrittäjän työttömyysturva | Yksinyrittäjän tuet | Yritysten kustannustuki

Olemme koonneet tälle sivulle ajankohtaista tietoa pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuksista reagoida poikkeustilan aiheuttamiin häiriöihin liiketoiminnassa. Pyrimme pitämään sivuston ajan tasalla tilanteen edetessä.

 • Kuinka selviydyn koronan aiheuttamasta talousahdingosta?
 • Mistä apua tai rahoitusta hankalaan tilanteeseen?
 • Suomen hallituksen yrityksiä koskevat päätökset
 • Maksujen lykkäykset ja helpotukset
 • Ohjeet yritystukien hakemiseen
 • Mistä apua tukihakemusten tekemiseen?

Ensimmäiset toimet rahoitusvaikeuksen yllättäessä

Ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin ja pyrkiä neuvottelemaan lyhennysvapaita ja maksuaikajoustoja. Myös Kasvurahoituksen yrityslainan maksuohjelmaan on saatavilla lyhennysvapaata ja helpotuksia maksuohjelmaan, kun niiden voidaan katsoa parantavan yrityksen edellytyksiä selviytyä tilapäisistä, koronan aiheuttamista haasteista yrityksen maksukykyyn. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.

Yhteydenotto on ensiarvoisen tärkeää - maksuaikajoustoja on tarjolla reilusti mutta niiden käyttönotto edellyttää yrityksen aktiivisuutta.

Rahoitus ja tuet

Yrityksen niin kutsuttua koronatukea on jaettu koronaviruksen ensimmäisen aallon osalta valtion rahoituslaitosten toimesta. Yrityksiä ovat rahoittaneet Finnvera, Business Finland, ELY-keskukset, kunnat ja Teollisuussijoitus sekä Valtiokonttori.

Lisäksi hallitus on mahdollistanut lisärahoituksen yrityksille pääosin Finnveran takausten kautta. Yritykset ovat jatkossakin ensisijaisesti yhteydessä omaan pankkiinsa, jonka kautta Finnveran takausta haetaan. Lisäksi valtion Finnveralle antamaa takaustappiositoumusta on tilanteesta johtuen sovittu nostettavaksi 50 prosentista 80 prosenttiin, mikä mahdollistaa aiempaa riskipitoisempien hankkeiden rahoittamisen.

Koronaviruksen neljännen aallon myötä kustannustuki saa jo viidennen kerran jatkoa. Kustannustuen viides hakukierros on aiemmpia rajoitetumi ja yleistuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi merkittävästi. Yrityksellä tulee olla myös hankalasti sopeutettavia kustannuksia.

Lisätietoa kustannustuesta https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/kustannustuki-yleistuki/.

Avustukset ovat kertaluonteisia eikä niitä tarvitse maksaa takaisin.

Pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden avustukset

Business Finlandin normaalit rahoituspalvelut ovat osakeyhtiömuotoisten yritysten käytettävissä. Ne on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille, jotka työllistävät 6-250 henkeä, ja midcap-yrityksille, joissa voi olla yli 250 henkeä töissä mutta joiden liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Avustamme yrityksiä sopivan tukimuodon valinnassa.

https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/business-finland-koronatuki-ohje/

https://www.businessfinland.fi/

Pienten yhtiöiden ja muiden yhtiömuotojen avustukset

ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä ja muitakin yhtiömuotoja, kuin osakeyhtiöitä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät 1–5 henkeä.

ELY-keskusten myöntämät normaalit tuet ja avustukset ovat pienten yritysten haettavissa. Avustamme yrityksiä sopivan tukimuodon valinnassa.

https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/ely-avustuksen-teko-ohje/

https://www.ely-keskus.fi/

Yksinyrittäjien avustukset ja tuet

Yksinyrittäjät ovat voineet hakea kunnilta 2000 euron suuruista tukea koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Hakuaika tähän tukeen on päättynyt.

Lue ohjeemme yksinyrittäjille suunnatusta toimintatuesta:

https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/yksinyrittaejaen-koronatuki-ohje/

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan

Hallitus kertoi, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Laki astui voimaan 8.4.2020 ja se oli voimassa 30.6.2020 asti.

Oikeus työmarkkinatukeen koski kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä

 • yritystoiminnan lopettamista
 • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista
 • yrityksen lopettamistoimia

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Lue ohjeemme yrittäjän työttömyysturvan hakemiseksi.

https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/yrittaejaen-tyoettoemyysturva/

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

https://tem.fi/koronavirus

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry TYJ:n sivuilta löytyy lisätietoa yrittäjän työttömyysturvasta.

https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/yritystoiminta-ja-tyottomyysturva/

Starttirahaa työttömyysturvan sijasta aloittavalle yrittäjälle

Hallitus hyväksyi 16.4.2020 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisen muutoksen, jonka mukaan starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään.

Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulo koronavirusepidemian aikana turvataan siten työttömyysturvan sijasta starttirahalla, vaikka yrittäjä ei voisi tilapäisesti harjoittaa toimintaa tai yrityksessä tehtävän työn määrä olisi vähentynyt. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksettaisiin myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Asetus tulee voimaan 17.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta.

Ravintoloiden tuki

Ravitsemisliiketoimintaa on rajoitettu lainsäädännöllä ja rajoituksilla voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Lue ajankohtaiset tiedot ELY-keskuksen sivulta: https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/

Ohjeita yrittäjälle

Ennakkovero: tarkista ja hae tarvittaessa muutosta OmaVero-palvelussa jos tulos jää ennakoitua pienemmäksi Veroilmoitukset: voit pyytää lisäaikaa Alv-ilmoitukset: myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä mutta lisäaikaa ei myönnetä Voit hakea Verottajalta tilapäisiin maksuvaikeuksiin maksujärjestelyä. Katso lisätiedot ja päivittyvä Korona-info Verottajan sivuilta.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/

Muutokset lomautuksiin ja työlainsäädäntöön

Osana toimenpiteitä hallitus esittää myös muutoksia työlainsäädäntöön. Hallitus kertoi mm. lyhennyksistä lomautusilmoitusaikoihin sekä yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluaikoihin lomautustilanteessa.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen lakien muuttamisesta 30.3.2020. Presidentti vahvisti lakimuutokset 31.3.2020.

YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen

Lyhennetään yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään.

Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia Laajennetaan lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.

Lomautustilanteessa työntekijällä tulee olla oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Lyhennetään lomautusilmoitusaikaa Lyhennetään työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa 5 päivään. Tämä toteutetaan työehtosopimusten sekä työlainsäädännön kautta.

Koeaikapurun laajentaminen

Sallitaan koeaikapurku myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Samalla säädetään, että koeaikapurussa ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuupäiviä.

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen

Takaisinottovelvollisuus pidennettiin 9 kuukauteen, kun työntekijä irtisanottiin tuotannollisista tai taloudellisista syistä aikavälillä 1.4.-30.6.2020.

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Muutos konkurssilakiin

Toukokuun alussa 2020 tuli voimaan konkurssilain muutos, jolla rajoitetaan velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättämisen perusteella. Väliaikainen konkurssilain muutos on voimassa lokakuun 2020 loppuun asti.

Eduskunnan lakivaliokunta hyväksyi tiistaina 20 lokakuuta mietinnön (LaVM 9/2020), jossa lain voimassaoloajan jatkamista kolmella kuukaudella 31.1.2021 asti puolletaan.

Anna-Maja Henrikssonin johdolla valmisteltiin hallituksen esitys, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Näin autetaan yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa seitsemän päivän päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tämä olettama tilapäisesti poistetaan. Maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velkoja voi konkurssihakemuksen tehdä.

Muutoksen odotetaan vaikuttavan myös perintäyhtiöiden toimintaan ja rajoittavan konkurssiuhan käyttämistä perinnässä. Näin varmistetaan, että velkojat eivät käytä konkurssiuhkaista maksukehotusta, kun ne perivät saatavia yrityksiltä, jotka ovat joutuneet koronaepidemian vuoksi vaikeuksiin.

Ylivoimainen este

Voivatko koronaviruksen aiheuttamat ongelmat muodostaa niin sanotun force majeure -esteen sopimusvelvoitteen suorituksesta pidättymiselle? Pääsääntöisesti sopimussuhteissa lähtökohta on, että sopimukset on pidettävä. Koronavirusepidemia ei muuta tätä peruslähtökohtaa.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia:

 • jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen
 • joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa
 • jotka eivät olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa, ja
 • jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi
 • Kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.

Ylivoimaisen esteen (force majeure) käsillä oloa arvioidaan aina yksittäistapauksittain. Koronavirus itsessään ei automaattisesti tarkoita force majeure -perusteen olemassaoloa, vaan siihen vetoavan osapuolen on aina pystyttävä osoittamaan, millä konkreettisella tavalla virus on estänyt sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen.

Mitä kannattaa tehdä, jos yritykseni taloustilanne on menossa huonompaan suuntaan?

Yrityksen taloudellisiin häiriötilanteisiin kannattaa hakea neuvoja ja apua heti, kun huomaa taloustilanteensa heikkenevän. Mitä nopeammin yrittäjä lähtee ratkomaan talousvaikeuksiaan, sitä todennäköisemmin yritystoiminta saadaan tervehdytettyä. Yhteyttä voi ottaa Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun, puh 09 229 222, johon Yrittäjien jäsenet voivat soittaa arkisin klo 8–18. Lisäksi talousapua saa maksutta Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelusta, puh +358 295 024 880. Palvelu on avoinna ma-pe klo 9–16.

Tuleeko perintäkulut ja viivästysmaksut maksaa, vaikka maksuvaikeudet johtuvat koronasta?

Jos laskun maksaa myöhässä, on siitä aiheutuvat viivästyskorot ja perintäkulut lähtökohtaisesti koronasta huolimatta maksettava, ellei velkojan kanssa ole tehty maksusuunnitelmaa. Perintälaki ja viranomaiskannanotot sallivat, että yrittäjältä voidaan periä noin 40–100 euron suuruinen perintäkulu viivästyneestä laskusta.

Voiko YEL-maksun laittaa tauolle, jos yrityksen toiminta pysähtyy? Yel-vakuuttamisvelvollisuus perustuu yritystoiminnan työpanokseen ja sen arvoon. Jos yrittäjän työskentely yrityksessä supistuu mistä tahansa syystä siten, että työpanoksen arvo jää alle vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (7 958,99 €/2020), voi YEL-vakuutuksen lopettaa. Voimassa oleva YEL-vakuutus on perusteena sekä yrittäjän tartuntatauti- että sairauspäivärahan maksamiselle, joten vakuutuksen lopettamista on syytä pohtia tarkkaan.

Maaseudun yritysten tuki

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille myönnetään väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

Lue ajankohtaiset tiedot tukimuodoista ELY-keskuksen sivulta: https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki

Työnantajan työeläkemaksuun alennus

Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020. Maksunalennus on voimassa 1.5 – 31.12.2020. Eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan vuosimaksun osalta alennetaan vastaavasti vuosimaksun tasausosaa. Vakuutusmaksun alennus kohdistuu työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän tasausvastuuta, joka on eläkkeen tasausosien puskuri. Puskuri kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022 - 2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan kompensoitua kokonaan.

Laki työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 tulee voimaan 1.5. ja on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Väliaikaisia muutoksia yrityksen kehittämisavustukseen

Valtioneuvosto on 15.10.2020 antamallaan asetuksella mahdollistanut yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa. Lisäksi asetuksella mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Muutokset ovat väliaikaisia ja voimassa 19.10.–31.12.2020.

ELY-keskusten myöntämää kehittämisavustusta voivat saada myös sellaiset yritykset, joille avustusta ei aiemmin olisi ollut mahdollista myöntää de minimis -kiintiön täyttymisen vuoksi. De minimis -tuella tarkoitetaan niin sanottua vähämerkityksistä tukea, jota yritys voi saada eri tuenmyöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

https://tem.fi/-/valiaikaisia-muutoksia-yrityksen-kehittamisavustukseen

Rajoitukset

Osittaisia rajoitustoimia jatketaan.

Ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikojen rajoitukset ovat osittain edelleen voimassa. Asiakaspaikkoja, aukioloa ja anniskeluaikaa koskevat rajoitukset löytyvät Valtioneuvoston sivuilta.

Lue lisää ajankohtaisista rajoituksista koronaepidemian aikana: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

Liikkumisrajoitukset Uudellamaalla

Hallitus antoi asetuksen liikkumisrajoitusten kumoamisesta 15. huhtikuuta 2020 ja kumoaminen astui voimaan välittömästi. Hallitus kuitenkin suositteli välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, myös kotimaassa. Myös muita toimenpiteitä ja rajoituksia epidemian rajoittamiseksi ja väestön suojelemiseksi tuli noudattaa kesällä 2020.

https://valtioneuvosto.fi/paatokset

https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet

Tarvitsetko apua ELY- tai Business Finlandin tukihakemuksen tekemiseen, etsitykö yritykselle rahoitusta? Kasvurahoitus avustaa yrityksiä ELY-keskuksen tai Business Finlandin tukihakemuksen teossa ja teemme tarvittaessa myös tukihakemuksen yrityksen puolesta. Tavoitat yritysrahoitustiimimme asiakaspalvelun numerosta 09 6829 8003 (ark. 9-16). Voit myös jättää yhteydenottopyynnön sähköpostitse asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi ja olemme yhteydessä viipymättä.

Lue lisää tukipalveluistamme https://www.kasvurahoitus.fi/asiantuntijapalvelut/